Forbund

Forbund

Samarbejdspartner

Samarbejdspartner

Video om Parasportsrådet Vejle

Kørselsafregning

Kørselsafregnings sedlen kan blive

Downloaded her

Persondatapolitik

HIVO behandler dine personlig oplysninger fortroligt

og de anvendes alene nødvendigt for den idræt du deltager i

og med oplysninger til f.eks. Vejle Kommune o.l.

se HIVOs Persondatapolitik i sin helhed ved at klikke HER

Det usagte og det uhørte

Det usagte og det uhørte

Måske det mest besværlige. I et foreningsliv som HIVO´s kan der opstå situationer, hvor der ikke kun er tale om overskridelser af foreningsbestemmelser og vedtægter. Der kan dels være tale om, at det øvrige samfunds love overtrædes, og dels kan der være tale om, at begreber som etik og moral tilsidesættes.

HIVO har på tre områder meget faste regler og retningslinjer for, hvad der er tilladt, og hvad der gøres hvis regler og retningslinier overtrædes.

 

1. Udnyttelse af medlemmernes begrænsninger medfører øjeblikkelig bortvisning fra HIVO. I de tilfælde, hvor der er tale om en kriminel handling, vil bortvisningen blive fulgt op af en anmeldelse til politi eller andre myndigheder. DHIF vil blive orienteret.

 

2. Seksuelle overgreb af enhver art vil medføre øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politiet. DHIF vil blive orienteret.

 

3. Brug af doping og andre unødvendige hjælpemidler medfører suspension af idrætsudøveren og evt. den involverede træner og / eller leder. Suspensionen følges op af en dialog mellem HIVO´s bestyrelse og den / de implicerede. Hvis dialogen fører frem til en ny erkendelse hos udøver / træner / leder, kan suspensionen ophæves. Hvis ikke kan der blive tale om udelukkelse fra HIVO.

 

Det er vigtigt at slå fast, at det i ovennævnte altid og kun er HIVO´s bestyrelse, der påtager sig ansvaret for, at evt. sager gennemføres på værdig vis.
Det er også altid HIVO´s bestyrelse, der træffer de endelige beslutninger vedrørende en sags afslutning.

Idrætterne i fokus/ Det sociale liv

Idrætterne

Der skal være mulighed for at dyrke sin idræt som en ugentlig begivenhed, hvor det sociale samvær er prioriteret højest . Der skal også skabes muligheder for fordybelse. Derfor kan der opstå behov for at dyrke sin idræt flere gange om ugen. Disse behov skal i videst muligt omfang tilgodeses. HIVO går ind for konkurrence idræt på alle niveauer, men vil modarbejde enhver tendens til, at konkurrencen tager overhånd, så sejr og / eller nederlag får negativ indflydelse på foreningens øvrige værdigrundlag.

Det sociale

Det sociale samvær er fællesskab. Et fællesskab med idrætskammerater, familie og andre om en fælles interesse.
Det er samvær på tværs af køn, generationer og/eller handicap. Det er samvær på tværs af normale skel både socialt og kulturelt.
Det erkendes dog, at der er og har været skel mellem udviklingshæmmede og fysisk handicappede.
Der vil derfor til stadighed blive arbejdet på at få disse skel fjernet. Som en del af fællesskabet er det naturligt at alle yder efter evne.
Derfor er alle forpligtet til at hjælpe, hvor det er muligt.