Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Mandag 20. marts 2023

Adresse: Vissingsgade31,1, 7100 Vejle

Referat, årsregnskab og årsberetning kan downloades herunder.

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 Mandag 21. marts 2022

Adresse: Vissingsgade31,1, 7100 Vejle

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

10/04/2021 Generalforsamling

Referat, årsregnskab og årsberetning kan downloades herunder.

Tilbage

Relaterede filer

hivo_aarsberetning_for_2020.pdf   73 KB

hivo_generalforsamling_041021.pdf   105 KB

Årsregnskab_2020_godkendt_af_bestyrelse_af_Hivo_generalforsamling_4._oktober_2021.pdf   426 KB

Generalforsamling 2020

 Generalforsamling

Tid/sted: Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 i Café Pap (”Tusindfryd”)

Vi glæder os over fint fremmøde til årets generalforsamling.
Vi var ca. 40 medlemmer, hvilket giver en god stemning, dialog og mulighed for flere gode ideer og tanker til vores fremtidige arbejde i Hivo,
så allerførst mange tak til alle fremmødte og vi håber at I og endnu flere vil deltage ved næste generalforsamling.

Dagsorden i følge lovene:

1.Valg af dirigent – bestyrelsen indstiller Niels Erik Jakobsen: valgt enstemmigt

2.Bestyrelsens beretning for 2019 til godkendels: forelagt af Margrethe og godkendt uden kommentarer

3.Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse: forlagt af Pia og godkendt uden kommentarer

4.Fastlæggelse af kontingent

5.Behandling af evt. indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår samme kontingent for alle medlemmer 600 kr. pr. år uanset alder

Punkt 4 og punkt 5 behandlet samtidigt og besluttet uændret kontingent 600 kr. pr. år for alle medlemmer uanset alder, begrundet i administrations- og klub omkostninger er det samme for alle medlemmer, og der er mulighed for at deltage i flere idrætter pr. uge i Hivo både for voksne og unge / børn. Vi benytter alene medlemskontingent i Hivo og har ikke kontingentopkrævning pr. idræt, og forskelle i medlemskontingent giver udfordring i Conventus (foreningsstemet).

6.Valg til bestyrelsen (konstituering næstkommende bestyrelsesmøde kort efter Generalforsamling):

Følgende er på valg:

Margrethe Foxing- villig til genvalg – valgt

Jan Ø. Petersen – ønsker ikke genvalg / Jan mange tak for din store indsats i Hivo bestyrelsen, og vi glæder os over at du fortsætter dit arbejde i Hivo idrætterne, og du er altid velkommen til at komme med ideer og tanker.

Jørgen Lund – villig til genvalg

Michael Andersen er valgt til bestyrelsen, og Michael har været hidtil været suppleant så han kender til bestyrelsens arbejde.

7.Valg af suppleanter på valg hvert år:

Per Godsk – villig til genvalg

Arne Bo Kristensen – opstiller / og er valgt

8.Valg af revisor og revisor suppleant.

Revisor Kirsten Lyngholm – villig til genvalg / valgt

Revisor Poul Erik Olesen – villig til genvalg, hvis andre gerne vil / valgt

Revisor suppleant Ralf Magnussen – villig til genvalg / valgt

9. Eventuelt:

Vi drøftede ideer og tanker til fortsat udvikling i Hivo, samt at vi skal fortsætte arbejdet med at forbedre vores kommunikation i foreningen såvel på hjemmesiden og i øvrigt kan de forskellige idrætter i Hivo i fremtiden komme til at skrive information og opslag via Conventus der så kommer frem på hjemmesiden.

Covid-19/ Corona virus fylder også vores dialog, da vi alle ønsker at beskytte alle medlemmer mod smitte, samtidig med at der er stor usikkerhed på hvad og hvordan vi skal forholde os.

Tak for en rigtig god Generalforsamling med konstruktiv dialog og god stemning, det tegner godt for fremtiden i Hivo idrætterne.

Generalforsamlingen er lige afsluttet, da vi bliver bedt om at forlade bygningen Cafe Pap, fordi en anden bruger af bygningen lige er meddelt smittet af Corona virus

Set i lyset af denne melding beslutter bestyrelsesmedlemmerne sig for at konstituering af bestyrelsen må foregå på et senere tidspunkt når vi igen har mulighed for at mødes fysisk, da der ikke ønskes et digitalt bestyrelsesmøde på nuværende tidspunkt. Vi afslutter derfor vores forsamling straks og skilles hurtigt.

Tilbage

Relaterede Filer:

aarsberetning_2019.pdf   56 KB

Generalforsamling 2019

Referatet er tilgængelig som PDF nedenfor

Tilbage

 

Relaterede filer:

generalforsamling2019_referat.pdf   101 KB

Generalforsamling 2018 – Referat

Referent: Per Holm

Formand Per holm byder velkommen.

1.Valg af dirigent:

Steen Mathiassen blev foreslået og enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Der er 12 stemmeberettigede til stede.

2.Bestyrelsens beretning for 2017:

(Beretningen er vedlagt referatet.)
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2017.Det har været et godt år med gang i idrætterne og med et stigende medlemstal. Hockey er stadig det største hold, men der har været en stor fremgang i Bowling.
Efter mange år på vandet med sejlads, deltog et hold i sejladsen Fyn Rundt, flot gjort.
Formanden rundede beretningen af med at rette en stor tak til alle frivillige ledere, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer i HIVO.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.Fremlæggelse af regnskab for 2017:

Kassereren fremlagde regnskabet for 2017. (Regnskabet vedlægges referatet)
Der er et drift overskud på 8.585 Kr.
Bemærkninger til indtægtssiden:  Søgningen af støtte midler, er vigtigt for Hivo, uden støtte var der et stort underskud.
Bestyrelsen søger fortsat diverse fonde om tilskud til vores indkøb og drift.
Bemærkninger til udgiftssiden: Kørsel er stadig en meget stor udgift for Hivo.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev enstemmigt vedtaget.

5.Indkomne forslag:

Der er flere indkomne forslag:

Medlemskab til Foreningernes Hus  støttes af GF, men sendes videre til bestyrelsens afgørelse.

Opstillede personer til Bestyrelsen:

Margrethe Foxing, Per Godsk,  Jan Ø. Petersen, Jørgen Lund, Allan Poulsen og Gabriella Larsson

6.Valg af formand:

Per Holm, modtager ikke genvalg.

Der er på GF.  fuld enighed om at bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.

Der blev besluttet at de 6 opstillede, bliver valgt i rækkefølge ud fra flest stemmer.
Der må stemmes på 5 personer og de kommer ind ud fra flest stemmer, hvor de 3 med flest stemmer bliver valgt til bestyrelsen og de 2 sidste bliver 1. og 2. suppleant

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  1. 10 stemmer, Jan Ø. Petersen
  2. 9 stemmer, Margrete Foxing
  3. 8 stemmer, Jørgen Lund

8.Valg af suppleanter:

 

  1. 1. afstemning – 2. afstemning
  2. Per Godsk med 6 stemmer – 6 stemmer: 1. suppleant
  3. Allan Poulsen med 6 stemmer – 4 stemmer: 2. suppleant

9.Valg af revisor og revisor suppleant:


Poul Erik Olesen og Kirsten Lyngholm blev genvalgt som revisorer.

Ralf Magnussen blev genvalgt som revisor suppleant.

10.Eventuelt:

Jan efterlyste en årlig fest for alle Hivo’s medlemmer, Poul Erik spurgte til en undersøgelse for om alle evt. vil deltage i en sådanne fest.
Det kunne også være en idrætsdag med afsluttende  Grill – aften.
Æresmedlemmer var på tale.

Dirigenten takkede den afgående formand og takkede for en god deltagelse.

 

Tilbage

Relaterede Filer:

Årsberetning 2017   29 KB

Regnskab 2017   17 KB

Generalforsamling 2017 – Referat

Referat fra ordinær generalforsamling i Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn Mandag den 27. marts 2017

Referent: Per Holm

1.Valg af dirigent: Ib Degn blev valgt – Lovlig indkaldt. 2.Bestyrelsens beretning for 2016: Læst op af Formand Per Holm – Godkendt. 3.Forelæggelse af regnskab for 2016: Fremlagt af Per Holm, Godkendt. 4.Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret – Dette blev vedtaget. 5.Behandling af indkomne forslag: Der var mail fra Steen Mathiassen, at Jan Petersen fra Hockey, stiller op som suppleant. 6.Valg af formand eller kasserer: Kasserer Pia Apostoli var på valg og blev genvalgt 7.Valg af øvrig bestyrelse: Næstformand Kasper Laursen var på valg og blev genvalgt 8.Valg af suppleanter: Suppleant Eva Gabriella Larsson var på valg og blev genvalgt Som ny suppleant blev Jan Petersen valgt 9.Valg af revisor og revisor suppleant: Revisor Kirsten Lyngholm var på valg og blev genvalgt Revisor suppleant Poul Erik Olesen var på valg og blev genvalgt Revisor suppleant Ralf Magnussen var på valg og blev genvalgt 10.Eventuelt: Ordinær generalforsamling, i Hivo´s vedtægter står der: indkaldes skriftligt til medlemmerne mindst 14 dage før, Hvad menes med skriftlig indkaldelse i dag. Er/var generalforsamlingen lovlig indkaldt med en skriftlig besked til lederne om at informere om generalforsamlingen, at den er skriftlig på Hivo´s hjemmeside og at den er skriftlig i Hivo – Posten som var uddelt 3 uger før. Der var stor debat om den var lovlig eller ej, med forslag til at bestyrelsen fik en advarsel. Efter en debat på ca. 30 min. startede generalforsamlingen så op. Sommeridræt startes op 4. maj på Gl. stadion, hvor vi har kan gøre brug for et rum til udstyr. Steen Mathiassen har meddelt, at det er sidste sesson han står for Hockey og fodbold. Ansøgning af midler til sommeridræt udstyr er sendt til VIR, Børnesvømning underretter sundhedsplejersker, for at få flere med.  

Tilbage

Generalforsamling 2017 – Årsberetning for 2016

Bestyrelsen`s beretning for året 2016

”Har handicappede ikke også brug for at få motion”?.

   Dette var ofte Bent´s ord og jo selvfølgelig har de stadig det.    Året 2016 har været et godt år for HIVO med megen aktivitet og endnu flere idrætsudøvere på mange af vores idrætter. Året startede op og sidst i januar afholdte vi den sædvanlige lederaften med, god mad og højt humør. Tak for den store deltagelse.

   Den ordinære generalforsamling, blev afholdt d. 14. marts og den forløb i en god ånd, men der var megen debat om vores idræt Kørestole Basket og det med at leve op til Hivo´s vedtægter. Der har været større og større interessere for aktiviteterne i Hivo, som igen er vokset i 2016 til nu 196 medlemmer, selvom vi måtte sige farvel til idrætten kørestole basket, som startede deres egen forening Pare Sport Vejle.

   En stor tak til alle frivillige ledere, trænere, hjælpere, familier og bekendte, som er kernen, så Hivo kan fungere i hverdagene, 1000 tak til jer alle.

   Tak til jer som deltager i bestyrelsesarbejdet og hjælper til ude i idrætterne, hvilket fører til at HIVO – Posten stadig kommer ud til stor glæde for mange.

   En særlig tak til vores kasserer Pia, for det store arbejde du gør.

   Også en tak til Ib Degn,  som har deltaget i bestyrelsesarbejdet i flere år, men nu har valgt at takke af.

   HIVO´s økonomi  er god, takket være dem som støtter os med bidrag m.m.

   Bestyrelsen arbejder stadig på at skaffe nye frivillige ledere og hjælpere.

  Vi kan alle glæde os over et vellykket år for HIVO, med megen aktivitet og hvor enkelte idrætter nu, desværre har fået ventelister.

  På bestyrelsens vegne

  Per Holm

 

Tilbage

Generalforsamling 2014

Referat fra ordinær generalforsamling
i Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn
Mandag den 24. marts 2014

Referent:  Jette Westh

1.Velkomst: 

Formand Per holm byder velkommen.

2.Valg af dirigent: 

 Steen Mathiassen blev foreslået og enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Der er 9 stemmeberettigede.

3.Bestyrelsens beretning for 2013:  

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2013(SE “FILER” NEDERST PÅ SIDEN). Herunder rettede han en stor tak til alle frivillige ledere og hjælpere i HIVO. Beretningen er vedlagt referatet. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4.Forelæggelse af regnskab for 2013:   

Kassereren fremlagde regnskabet for 2013. Der er et lille overskud på 6.026,65 kr. Bemærkninger til indtægtssiden: Overskuddet er noget mindre i 2013 end i 2012. Det skyldes blandt andet, at vi sidste år havde indtægter for salg af el-hockeystole. Til gengæld har vi nu fået penge ind for de blade, som manglede sidst. Generelt har vi en god opsparing, men det forventes, at der skal anvendes en god sum til indkøb af en ny båd i 2014. Bemærkninger til udgiftssiden: Transportindtægter fra DHIF er reduceret i forhold til tidligere år. Udgifterne til aktiviteterne er stigende specielt sejllads, bowling og skydning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Regnskabet er vedlagt referatet.

5.Fastlæggelse af kontingent:  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6.Valg af formand:  

Per Holm blev genvalgt.

7.Valg af øvrig bestyrelse:  

Ib Degn og Margrete Foxing blev genvalgt.

8.Valg af suppleanter:  

Per Godsk og Jette Westh blev genvalgt.

9.Valg af revisor og revisor suppleant:  

Poul Erik Olesen og Kirsten Lyngholm er valgt som revisorer. Ralf Magnussen blev valgt som revisorsuppleant.

10.Eventuelt: 

 Per Holm er blevet kontaktet af et tøjfirma – Enjoy Sport. De vil gerne støtte HIVO, men kan ikke tilbyde penge. I stedet tilbyder de sportstøj til billige penge. Kasper og Per skal mødes med firmaet og finder ud af hvad de kan / vil tilbyde. Inden vi lægger os fast på noget, er det en god ide også at forhøre os i Sport 24, som vi tidligere har brugt. HIVO bliver 35 år i 2014. Vi drøfter hvorvidt vi skal lave et arrangement i den anledning. Evt. en multi idrætsdag. Bestyrelsen tager det med på næste møde.

Tilbage

Generalforsamling – 18. marts 2013

Referent:  Jette Westh

 

Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed til minde om ildsjælen Bent Lyngholm, som døde i sommeren 2012.

 

1.Valg af dirigent:


Steen Mathiassen blev foreslået og enstemmigt valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.
Stemmetællere blev Flemming og Tonny.
Der er 14 stemmeberettigede tilstede.

2.Bestyrelsens beretning for 2012:

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2012. Herunder rettede han en stor tak til alle frivillige ledere i HIVO.
Beretningen er at finde under “downloads” i hjemmesidens højre sidemenu.
Beretningen enstemmigt godkendt.

3.Forelæggelse af regnskab for 2012:

Kassereren fremlagde regnskabet for 2012.
Der er et overskud på 42.794 kr.
Bemærkninger til indtægtssiden var:

Indtægten for HIVO-posten er mindre end sidste år, men det skyldes, at der endnu mangler indtægter for 2 blade.
Medlemstilskuddet er faldet, hvilket dels skyldes at kommunens tilskud pr. medlem er reduceret og dels, at aldersgrænserne er ændret.
Der er en engangsindtægt for salg af el-hockeystole i 2012.
DHIF’s transporttilskud er reduceret i forhold til tidligere.
Bemærkninger til udgiftssiden:

Foreningen har brugt 30.000 kr. til rekvisitter til idrætterne, blandt andet et gevær til skytterne. Det blev diskuteret, hvorvidt der er behov et overskud på 42.000 kr. Set i lyset af, at diverse tilskud er aftagende samt, at der skal være økonomi til at klare en krisesituation, var der enighed om, at det balancerer meget godt.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

4.Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

5.Indkomne forslag:
A.

 Forslag om tilføjelse til vedtægterne punkt § 9: Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. Forslaget blev godkendt med 14 stemmer for og 0 imod.

B. 

Per Holm foreslår, at der ydes en omkostningsgodtgørelse på 1000 kr. årligt til bestyrelses-medlemmer og suppleanter. Dette begrundet i udgifter til blandt andet telefon og transport. Forslaget blev godkendt med den bemærkning, at det kan søges for et år af gangen af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der har behov for det.

6.Valg af kasserer:

Pia Apostoli blev genvalgt.

7.Valg af øvrig bestyrelse:

Ib Degn og Per Holm blev genvalgt.

8.Valg af suppleanter:

Per Godsk og Jette Westh blev genvalgt.

9.Valg af revisor og revisorsuppleant:

Poul Erik Olesen og Kirsten Lyngholm er valgt som revisorer.
Ralf Magnussen blev valgt som revisor suppleant.

10.Eventuelt:

Der var et par uafklarede spørgsmål vedrørende våbentransport og bestyrelsens ansvar heri, som bestyrelsen skal have afklaret. Tony står gerne til rådighed for bestyrelsen i det videre forløb med afklaringen. Palle reklamerede for HIVO-CUP som foregår den 20. og 21. april i Nørremarkshallen. Søndag er der mulighed for at alle – store som små – kan komme og prøve kørestolsbasket.

 

Tilbage