Generalforsamling 2018 – Referat

Referent: Per Holm

Formand Per holm byder velkommen.

1.Valg af dirigent:

Steen Mathiassen blev foreslået og enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Der er 12 stemmeberettigede til stede.

2.Bestyrelsens beretning for 2017:

(Beretningen er vedlagt referatet.)
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2017.Det har været et godt år med gang i idrætterne og med et stigende medlemstal. Hockey er stadig det største hold, men der har været en stor fremgang i Bowling.
Efter mange år på vandet med sejlads, deltog et hold i sejladsen Fyn Rundt, flot gjort.
Formanden rundede beretningen af med at rette en stor tak til alle frivillige ledere, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer i HIVO.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.Fremlæggelse af regnskab for 2017:

Kassereren fremlagde regnskabet for 2017. (Regnskabet vedlægges referatet)
Der er et drift overskud på 8.585 Kr.
Bemærkninger til indtægtssiden:  Søgningen af støtte midler, er vigtigt for Hivo, uden støtte var der et stort underskud.
Bestyrelsen søger fortsat diverse fonde om tilskud til vores indkøb og drift.
Bemærkninger til udgiftssiden: Kørsel er stadig en meget stor udgift for Hivo.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev enstemmigt vedtaget.

5.Indkomne forslag:

Der er flere indkomne forslag:

Medlemskab til Foreningernes Hus  støttes af GF, men sendes videre til bestyrelsens afgørelse.

Opstillede personer til Bestyrelsen:

Margrethe Foxing, Per Godsk,  Jan Ø. Petersen, Jørgen Lund, Allan Poulsen og Gabriella Larsson

6.Valg af formand:

Per Holm, modtager ikke genvalg.

Der er på GF.  fuld enighed om at bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.

Der blev besluttet at de 6 opstillede, bliver valgt i rækkefølge ud fra flest stemmer.
Der må stemmes på 5 personer og de kommer ind ud fra flest stemmer, hvor de 3 med flest stemmer bliver valgt til bestyrelsen og de 2 sidste bliver 1. og 2. suppleant

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  1. 10 stemmer, Jan Ø. Petersen
  2. 9 stemmer, Margrete Foxing
  3. 8 stemmer, Jørgen Lund

8.Valg af suppleanter:

 

  1. 1. afstemning – 2. afstemning
  2. Per Godsk med 6 stemmer – 6 stemmer: 1. suppleant
  3. Allan Poulsen med 6 stemmer – 4 stemmer: 2. suppleant

9.Valg af revisor og revisor suppleant:


Poul Erik Olesen og Kirsten Lyngholm blev genvalgt som revisorer.

Ralf Magnussen blev genvalgt som revisor suppleant.

10.Eventuelt:

Jan efterlyste en årlig fest for alle Hivo’s medlemmer, Poul Erik spurgte til en undersøgelse for om alle evt. vil deltage i en sådanne fest.
Det kunne også være en idrætsdag med afsluttende  Grill – aften.
Æresmedlemmer var på tale.

Dirigenten takkede den afgående formand og takkede for en god deltagelse.

 

Tilbage

Relaterede Filer:

Årsberetning 2017   29 KB

Regnskab 2017   17 KB