Generalforsamling 2014

Referat fra ordinær generalforsamling
i Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn
Mandag den 24. marts 2014

Referent:  Jette Westh

1.Velkomst: 

Formand Per holm byder velkommen.

2.Valg af dirigent: 

 Steen Mathiassen blev foreslået og enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Der er 9 stemmeberettigede.

3.Bestyrelsens beretning for 2013:  

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2013(SE “FILER” NEDERST PÅ SIDEN). Herunder rettede han en stor tak til alle frivillige ledere og hjælpere i HIVO. Beretningen er vedlagt referatet. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4.Forelæggelse af regnskab for 2013:   

Kassereren fremlagde regnskabet for 2013. Der er et lille overskud på 6.026,65 kr. Bemærkninger til indtægtssiden: Overskuddet er noget mindre i 2013 end i 2012. Det skyldes blandt andet, at vi sidste år havde indtægter for salg af el-hockeystole. Til gengæld har vi nu fået penge ind for de blade, som manglede sidst. Generelt har vi en god opsparing, men det forventes, at der skal anvendes en god sum til indkøb af en ny båd i 2014. Bemærkninger til udgiftssiden: Transportindtægter fra DHIF er reduceret i forhold til tidligere år. Udgifterne til aktiviteterne er stigende specielt sejllads, bowling og skydning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Regnskabet er vedlagt referatet.

5.Fastlæggelse af kontingent:  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6.Valg af formand:  

Per Holm blev genvalgt.

7.Valg af øvrig bestyrelse:  

Ib Degn og Margrete Foxing blev genvalgt.

8.Valg af suppleanter:  

Per Godsk og Jette Westh blev genvalgt.

9.Valg af revisor og revisor suppleant:  

Poul Erik Olesen og Kirsten Lyngholm er valgt som revisorer. Ralf Magnussen blev valgt som revisorsuppleant.

10.Eventuelt: 

 Per Holm er blevet kontaktet af et tøjfirma – Enjoy Sport. De vil gerne støtte HIVO, men kan ikke tilbyde penge. I stedet tilbyder de sportstøj til billige penge. Kasper og Per skal mødes med firmaet og finder ud af hvad de kan / vil tilbyde. Inden vi lægger os fast på noget, er det en god ide også at forhøre os i Sport 24, som vi tidligere har brugt. HIVO bliver 35 år i 2014. Vi drøfter hvorvidt vi skal lave et arrangement i den anledning. Evt. en multi idrætsdag. Bestyrelsen tager det med på næste møde.

Tilbage