Generalforsamling – 18. marts 2013

Referent:  Jette Westh

 

Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed til minde om ildsjælen Bent Lyngholm, som døde i sommeren 2012.

 

1.Valg af dirigent:


Steen Mathiassen blev foreslået og enstemmigt valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.
Stemmetællere blev Flemming og Tonny.
Der er 14 stemmeberettigede tilstede.

2.Bestyrelsens beretning for 2012:

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2012. Herunder rettede han en stor tak til alle frivillige ledere i HIVO.
Beretningen er at finde under “downloads” i hjemmesidens højre sidemenu.
Beretningen enstemmigt godkendt.

3.Forelæggelse af regnskab for 2012:

Kassereren fremlagde regnskabet for 2012.
Der er et overskud på 42.794 kr.
Bemærkninger til indtægtssiden var:

Indtægten for HIVO-posten er mindre end sidste år, men det skyldes, at der endnu mangler indtægter for 2 blade.
Medlemstilskuddet er faldet, hvilket dels skyldes at kommunens tilskud pr. medlem er reduceret og dels, at aldersgrænserne er ændret.
Der er en engangsindtægt for salg af el-hockeystole i 2012.
DHIF’s transporttilskud er reduceret i forhold til tidligere.
Bemærkninger til udgiftssiden:

Foreningen har brugt 30.000 kr. til rekvisitter til idrætterne, blandt andet et gevær til skytterne. Det blev diskuteret, hvorvidt der er behov et overskud på 42.000 kr. Set i lyset af, at diverse tilskud er aftagende samt, at der skal være økonomi til at klare en krisesituation, var der enighed om, at det balancerer meget godt.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

4.Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

5.Indkomne forslag:
A.

 Forslag om tilføjelse til vedtægterne punkt § 9: Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. Forslaget blev godkendt med 14 stemmer for og 0 imod.

B. 

Per Holm foreslår, at der ydes en omkostningsgodtgørelse på 1000 kr. årligt til bestyrelses-medlemmer og suppleanter. Dette begrundet i udgifter til blandt andet telefon og transport. Forslaget blev godkendt med den bemærkning, at det kan søges for et år af gangen af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der har behov for det.

6.Valg af kasserer:

Pia Apostoli blev genvalgt.

7.Valg af øvrig bestyrelse:

Ib Degn og Per Holm blev genvalgt.

8.Valg af suppleanter:

Per Godsk og Jette Westh blev genvalgt.

9.Valg af revisor og revisorsuppleant:

Poul Erik Olesen og Kirsten Lyngholm er valgt som revisorer.
Ralf Magnussen blev valgt som revisor suppleant.

10.Eventuelt:

Der var et par uafklarede spørgsmål vedrørende våbentransport og bestyrelsens ansvar heri, som bestyrelsen skal have afklaret. Tony står gerne til rådighed for bestyrelsen i det videre forløb med afklaringen. Palle reklamerede for HIVO-CUP som foregår den 20. og 21. april i Nørremarkshallen. Søndag er der mulighed for at alle – store som små – kan komme og prøve kørestolsbasket.

 

Tilbage