Mødereferater

Generalforsamling 2018 - Referat

Referent: Per Holm

Formand Per holm byder velkommen.

 1. Valg af dirigent:
  Steen Mathiassen blev foreslået og enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Der er 12 stemmeberettigede til stede.
 2. Bestyrelsens beretning for 2017:
  (Beretningen er vedlagt referatet.)
  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2017.Det har været et godt år med gang i idrætterne og med et stigende medlemstal. Hockey er stadig det største hold, men der har været en stor fremgang i Bowling.
  Efter mange år på vandet med sejlads, deltog et hold i sejladsen Fyn Rundt, flot gjort.
  Formanden rundede beretningen af med at rette en stor tak til alle frivillige ledere, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer i HIVO.

  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2017:
  Kassereren fremlagde regnskabet for 2017. (Regnskabet vedlægges referatet)
  Der er et drift overskud på 8.585 Kr.
  Bemærkninger til indtægtssiden:  Søgningen af støtte midler, er vigtigt for Hivo, uden støtte var der et stort underskud.
  Bestyrelsen søger fortsat diverse fonde om tilskud til vores indkøb og drift.
  Bemærkninger til udgiftssiden: Kørsel er stadig en meget stor udgift for Hivo.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev enstemmigt vedtaget.
 5. Indkomne forslag:
  Der er flere indkomne forslag:

  Medlemsskab til Foreningernes Hus  støttes af GF, men sendes videre til bestyrelsens afgørelse.

  Opstillede personer til Bestyrelsen:Margrethe Foxing, Per Godsk,  Jan Ø. Petersen, Jørgen Lund, Allan Poulsen og Gabriella Larsson
 6. Valg af formand:
  Per Holm, modtager ikke genvalg.

  Der er på GF.  fuld enighed om at bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.

  Der blev besluttet at de 6 opstillede, bliver valgt i rækkefølge ud fra flest stemmer.
  Der må stemmes på 5 personer og de kommer ind ud fra flest stemmer, hvor de 3 med flest stemmer bliver valgt til bestyrelsen og de 2 sidste bliver 1. og 2. suppleant
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  1. 10 stemmer, Jan Ø. Petersen
  2. 9 stemmer, Margrete Foxing
  3. 8 stemmer, Jørgen Lund

 8. Valg af suppleanter:

  1. 1. afstemning - 2. afstemning
  2. Per Godsk med 6 stemmer - 6 stemmer: 1. suppleant
  3. Allan Poulsen med 6 stemmer - 4 stemmer: 2. suppleant

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  Poul Erik Olesen og Kirsten Lyngholm blev genvalgt som revisorer.

  Ralf Magnussen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 10. Eventuelt:
  Jan efterlyste en årlig fest for alle Hivo's medlemmer, Poul Erik spurgte til en undersøgelse for om alle evt. vil deltage i en sådanne fest. 
  Det kunne også være en idrætsdag med afsluttende  Grill - aften.
  Æresmedlemmer var på tale.

  Dirigenten takkede den afgående formand og takkede for en god deltagelse.