Mødereferater

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 - Torsdag den 7. marts 2011

Referent: Per Holm

Valg af dirigent: Kurt blev valgt som dirigent

Bestyrelsens beretning for 2010: Mai Novak læste beretningen, som blev godkendt.

Forelæggelse af regnskab for 2010: Kirsten gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som blev vedtaget.

Indkomne forslag: ingen

Valg af formand: Da Mai Novak, ikke ønskede at fortsætte pga. sygdom, trådte Bent Lyngholm til, men han har kun sagt ja for et år.

Valg af kasserer: Kirsten Lyngholm på valg, og ønskede ikke genvalg - Pia Apostoli, blev valgt som ny kasserer

Valg af den øvrige bestyrelse: Bestyrelsesmedlem Poul Erik Olesen, ønskede ikke genvalg, men fortsætter med HIVO-Posten. Ib blev valgt. Gunnar Jensen ønskede også at udtræde af bestyrelsen. Per Holm blev valgt.

Valg af suppleanter: Eva Larsson og Per Godsk blev genvalgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisorer blev Per Godsk og Kirsten Lyngholm.

Eventuelt: Nyt stof til HIVO-Posten senest 1. maj