Generalforsamling

HIVO – De Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn

indkalder til ordinær generalforsamling.

mandag den 25. marts 2024 kl. 19.00 i Foreningerneshus Vejle.

Adresse: Vissingsgade31,1, 7100 Vejle

Dagsorden i følge lovene:

  1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsens beretning for 2023 til godkendelse
  1. Forelæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  1. Behandling af evt. indkomne forslag

Forslag til vedtægts ændring – del af § 9 i vedtægterne:

  • 9.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. I.h.t. dagsorden vælges formand, næstformand og kasserer/ økonomiansvarlig på den ordinære generalforsamling. Kassereren/ økonomiansvarlig skal være fuldmyndig. Bestyrelsen kan give og tilbagekalde fuldmagt til ekstern bogholder/ kasserer for at varetage den daglige økonomi, bogholder / kasserer referer til bestyrelsen, og daglig økonomi håndteres i samarbejde med økonomiansvarligt bestyrelsesmedlem. Godkendelse af større/ ekstraordinære investeringer kræver forudgående bestyrelsesgodkendelse.

  1. Valg til bestyrelsen (konstituering næstkommende bestyrelsesmøde kort efter Generalforsamling)

Følgende er på valg:

Margrethe Foxing – modtager genvalg

Jørgen Lund –

  1. Valg af suppleanter på valg hvert år:

Per Godsk –

Kasper Lauersen –

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Kirsten Lyngholm –

Revisor Ralf Magnusson –

Revisor supplant Tom Jensen –

  1.  

Eventuelle forslag skal være formanden, Margrethe Foxing, Højager 97, 7300 Jelling,

formand@HIVO.one, i hænde senest den 17. marts 2024.

Bemærk, at kun aktive medlemmer har stemmeret. Bestyrelsen håber, at flest mulige af foreningens medlemmer vil møde op og tage del i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen – Bestyrelsen i HIVO