Vedtægter

§1.

Foreningens navn:

HIVO – De Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn.

Foreningens adresse: Formandens.

Foreningens hjemsted: Vejle.

Genstiftelse: 12. februar 1979.

Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF).

§2.

Foreningens formål er at dække handicappedes behov for fysisk udfoldelse, herunder også socialt og sportsligt samvær med ikke handicappede.

§3.

Enhver der er udelukket fra almindelig idrætsudøvelse som følge af fysisk eller psykisk handicap, kan optages i foreningen. Ikke handicappede, der har tilknytning til handicappede, eller interesse for handicapidræt, kan optages i foreningen. Alle har mulighed for passivt medlemskab. Indmeldelse skal ske til bestyrelsen. Udmelding skal ske til bestyrelsen via lederen i idrætten, med en måneds varsel.

§4.

Foreningens kontingenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Denne afholdes i første kvartal. Kontingentet betales helårligt, alternativt halv- eller kvartårligt.

§5.

Ordinær generalforsamling 

Indkaldes skriftligt via til medlemmerne mindst 14 dage før på internet hjemmeside tilhørende Hivo.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Herunder gælder det, at pårørende/værge til medlemmer under 15 år kan stemme på deres vegne.

For at være stemmeberettiget skal man være medlem af foreningen før generalforsamlingen. Medlemmer over 15 år har krav på hjælp ved stemmeafgivningen, hvis det er nødvendigt.

§6.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fastlæggelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af formand, næstformand eller kasserer – foregår ved konstituering på efterfølgende bestyrelsesmøde, umiddelbart efter generalforsamlingen.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 2 suppleanter samt revisorer og revisorsuppleant er valgt for 1 år. Genvalg kan finde sted. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, næstformand og kasserer vælges i ulige år.

§7.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Der kan endvidere indkaldes, når mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat for bestyrelsen.

§8.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden. Ved afstemninger er simpelt

flertal afgørende. Ved lovændringer kræves dog mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Stemmeafgivningen skal altid afgives skriftligt.

§9.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. I.h.t. dagsorden vælges formand, næstformand og kasserer på den ordinære generalforsamling. Kassereren skal være fuldmyndig. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Der kan vælges ikke-handicappede til bestyrelsen.

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 10.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås Sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er

beslutningsdygtig, indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor

beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal.

Dette, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Ejendele, herunder fast ejendom og løsøre, som er modtaget af henholdsvis DHIF og

DGI tilbageleveres disse.

Alle andre ejendele går til Handicapidræt i Region Syd Danmark eller

Vejle Kommune.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. marts 2019 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *